Quan hệ cổ đông

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 2.Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 3. Báo cáo Ban kiểm soát 4.Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 7.Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 8.Tờ ...
1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 2.Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 3. Báo cáo Ban kiểm soát 4.Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6. TTr Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 7.TTr thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 8.TTr lựa chọn ...
4. Phiếu điều chỉnh thông tin đối với Thể nhân 3. Thông báo điều chỉnh thông tin cổ đông 5. Phiếu điều chỉnh thông tin đối với pháp nhân
1. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2. Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021  
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 02. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020 và kế Hoạch SXKD năm 2021 03. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 04. Báo cáo BKS 05. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 06. TTr. thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 07. TTr. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 08. TTr. Mức tiền lương và ...
Thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018 2. Giấy mời họp ĐHĐCĐ 2018 3. Chương trình ĐHĐCĐ 2018 4.Quy chế làm việc 5. Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT 6. Quy chế bầu cử Báo cáo của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo của BKS Báo cáo của HĐQT về KQ hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 BC của HĐQT về KQ hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 BC ...
Thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2017   1.Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ năm 2017 2.Thông báo Mời họp ĐHCD năm 2017 3.Thông báo Bầu thành viên HĐQT & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 4. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016 và KH 2017 5. Báo cáo HĐQT 2016 trình ĐHCĐ thường niên 2017 6. Báo cáo Ban Kiểm Soát 7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 8.Tờ trình Thông qua các chỉ tiêu ...
1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 2. Báo cáo của Ban ĐH về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 3. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2016 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016 5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tóm tắt) 6. Tờ ...
Các tài liệu liên quan đại hội cổ đông 2014   Quy chế tổ chức Đại hộ cổ đông Giấy yêu cầu nhận tiền cổ tức - Báo cáo Báo cáo hoạt động SXKD 2013, KH 2014 Báo cáo tài chính dạng tóm lược 2013 Báo cáo hội đồng quản trị 2014 - Tờ trình Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013, KH 2014 Tờ trình mức thù lao HĐQT Tờ trình kế hoạch sản xuất 2014 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán