Thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 1. 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018
 2. 2. Giấy mời họp ĐHĐCĐ 2018
 3. 3. Chương trình ĐHĐCĐ 2018
 4. 4.Quy chế làm việc
 5. 5. Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT
 6. 6. Quy chế bầu cử

Báo cáo của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 1. Báo cáo của BKS
 2. Báo cáo của HĐQT về KQ hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018
 3. BC của HĐQT về KQ hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018
 4. BC tổng kết công tác SXKD năm 2017 và KH sản xuất KD năm 2018
 5. Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS
 6. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018
 7. Tờ trình Mức tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS
 8. Tờ trình thông qua BC tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2017
 9. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
 10. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS
 11. Tờ trình Chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc Công ty CP bao bì HABECO được ký kết hợp đồng và giao dịch với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
 12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP bao bì HABECO
 13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP bao bì HABECO